Úvod

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

        Slovenská glaukómová spoločnosť má za sebou 8 rokov existencie. Usporiadala 4 úspešné kongresy s medzinárodnou účasťou popredných glaukomatológov. Každoročne spoluorganizovala početné vzdelávacie aktivity vo forme sympózií a seminárov. Je  nielen členom , ale aj  aktívne spolupracuje s Európskou glaukómovou spoločnosťou , Svetovou glaukómovou asociáciou a na ich  kongresoch aktívne prispieva i prednáškovou činnosťou. Zameriava sa nielen na vzdelávanie lekárov , ale aj pacientov , či laickej verejnosti pri príležitosti World Glaucoma Week , kedy každoročne vydáva odborný bulletin adresovaný všetkým oftalmoĺógom.  Nadviazala spoluprácu s Rytiermi slepých - t,j, Lions klubmi na Slovensku. Toto všetko je možné uskutočňovať aj vďaka jej členskej základni a edukačným grantom.Medicína je nepochybne najšľachetnejšie zo všetkých umení. Dúfame, že sa nám s Vašou pomocou bude naďalej dariť naša činnosť v duchu tohto Hippokratovho výroku. Každý nový člen je pre nás cťou, a súčasne záväzkom.Vitajte medzi nami !

                                                                        S úctou  ,

                                                                                         Mária Praženicová, prezident SGlS

https://www.euni.cz


Podstránky (1): V. kongres