Hodnotenie

Glaukómový kongres bol organizovaný pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho,MPH , rektora SZU Prof. MUDr. Jána Štencla,CSc. a Ing. Miroslava Vaďuru riaditeľa FNsP Bratislava.

Zúčastnilo sa ho 288 oftalmológov .

Program prednášok bol rozdelený do piatich blokov, dvoch diskusných fór, „live surgery“ a kurzu perimetrie pre sestry. Spolu odznelo 37 prednášok. Z 30 prednášajúcich bolo 9 zahraničných ( ČR, HU, UK, D).

Piatok 15.5.2009

Prvý blok prednášok bol edukatívny- zameraný na históriu glaukómového ochorenia na Slovensku, možnosti neuroprotekcie a ovplyvnenie očného prietoku krvi pri glaukóme, nové doporučenie EGS a úlohu fluktuácie vnútroočného tlaku pri liečbe glaukómu.
Počas slávnostného otvorenia bola udelená prof. MUDr. Zoltánovi Oláhovi, DrSc pocta SLS – medajla založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti.

Druhý blok prednášok bol zameraný na chirurgickú liečbu glaukómu- laserovú pomocou SLT (selektívna laserová trabekuloplastika) a možnosti použitia drenážnych implantátov.

V doobedňajších hodinách sa 75 sestier zúčastnilo na kurze perimetrie pre sestry. Kurz sa stretol s vysokým ohlasom.
Ďalšou súčasťou kongresu bola „live surgery“- priamo vysielané operácie do prednáškovej sály. Išlo o tri operácie , kedy sa implantovali tri drenážne glaukómové implantáty- Express minishunt, Gold microshunt a Ahmedova chlopňa.

V podvečerných hodinách prebehli súčasne dve diskusné fóra na tému: SLT a zobrazovacie techniky v diagnostike glaukómu.
Spoločenský večer v duchu „beatlemánie“ v Design factory sa stretol s velkým úspechom a bol výborným oddychom po odbornom programe.

Sobota 16.5.2009

Prvý blok prednášok bol zameraný na terapiu a diagnostiku glaukómu. V časti týkajúcej sa terapie sa autori v prednáškach zamerali na efektivitu ,“ compliance“ a použitie rôznych antiglaukomatík pri liečbe glaukómu.Z vyšetrovacích metód boli v popredí záujmu autorov gonioskopia, skúsenosti s tonometrom Pascal, OCT spectralis a prístroj HRT II pri diagnostikovaní zmien na terči zrakového nervu a vrstve nervových vlákien sietnice.

Druhý blok prednášok bol na tému glaukómové váriá a sekundárne glaukómy. Išlo o široké spektrum prednášok od nových výskumných prác až po sekundárne glaukómy spojené s rôznymi inými očnými ochoreniami.

Posledný blok prednášok bol zameraný na chirurgiu glaukómu . Vedúcou prednáškou bola o tom, kedy glaukóm operovať. V ďalších prednáškach sa autori zamerali na vplyv šošovky pri operácii glaukómu, drenážne implantáty, ale aj možnosti využitia laserov.

Súčasťou edukatívnej časti kongresu bol test týkajúci sa diagnostiky, ale aj liečby glaukómu, ktorého sa zúčastnila väčšina oftalmológov.

Počas sobotňajších prednášok pracovala komisia pod vedením Doc. MUDr. Vladimíra Krásnika,PhD. (Doc. MUDr. Murgašová, MUDr. Trizuliaková,MUDr.Lešták,FEBO,MBA), ktorá spomedzi 6 autorov do 35 rokov vybrala najlepšiu prednášku : MUDr. Marčoková : Avastin v liečbe sekundárneho glaukómu. Autorka sa zúčastní Svetového glaukómového kongresu v Bostone.

Po skončení oficiálnej časti kongresu bolo valné zhromaždenie SGS.

Členovia SGS boli oboznámení s výsledkami volieb do SGS. Nový výbor SGS: MUDr. Erika Vodrážková- predseda SGS, MUDr. Sylvia Ferková,PhD- vedecký sekretár, MUDr. Jana Mattová- hospodár, členovia: MUDr. Monika Moravská, MUDr. Mária Praženicová. Dozorná rada bude pracovať v zložení: MUDr. Silvia Koutunová- predseda, členovia: MUDr. Martina Molitorová, MUDr. Beáta Bušányová.

Glaukómový kongres v Bratislave v dňoch 15.-16.5.2009 bol prvým kongresom organizovaným SGS. Zahraniční hostia, početná účasť slovenských oftalmológov ale aj široký prehľad tém, ktoré odzneli na kongrese prispeli k vysokej úrovni.

Vedecký sekretár SGS

MUDr. Sylvia Ferková ,PhD.

V Bratislave 28.5.2009