Nepeňažný príjemV súvislosti so Zákonom č. 333/2014 Z.z. je nepeňažné plnenie (cestovné, strava, ubytovanie), ktoré je zdravotníckemu pracovníkovi poskytnuté držiteľom, predmetom zrážkovej dane vo výške 19 %.

Držiteľ je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu lieku, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca zdravotnej pomôcky, výrobca dietetickej potraviny a tretia osoba, prostredníctvom ktorej sú plnenia poskytované.
Potvrdenie o nepeňažnom príjme vám bude vydané priamo na mieste podujatia.

Nepeňažné plnenie si zdaňuje sám poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, ktorý ho od držiteľa prijal. Príjemca nepeňažného plnenia je povinný do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, odviesť zrážkovú daň správcovi dane a predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2015/priame_dane/2015.01.05_priloha1_OZN43Av15_ZDP.pdf

Daň vyberaná zrážkou sa neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej hodnote za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 eur.

Do 15. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka je držiteľ povinný predložiť príslušnému správcovi dane oznámenie o výške poskytnutého nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a o osobe jeho príjemcu.