Financie a ich členenie

Existuje mnoho názorov na členenie financií. Ako príklad členenia financií poskytujeme tieto:

a) verejné financie – financie charakteru nenávratnosti a neekvivalentnosti platieb, patria sem: rozpočty, všetky organizácie štátnej správy,, a všetky ostatné rozpočtové a príspevkové organizácie (verejného sektora)

b) bankovníctvo – je to súbor orgánov, organizácií a inštitúcií bankovo-úverovej sústavy, pričom zložka úver je zložka financií charakteristická návratnosťou a ekvivalentnosťou

c) poisťovníctvo – predstavuje súbor poisťovacích podnikov, orgánov a inštitúcií pôsobiacich v týchto oblastiach poistenia: sociálneho, nemocenského, zdravotného, životného, majetkového a iného poistenia

d) podnikové financie – táto oblasť financií je charakterizovaná tovarovo-peňažnými operáciami (tržby od obyvateľstva, dodávateľsko-odberateľské peňažné operácie. môžu mať charakter nenávratný, podmienene návratný, nenávratný, ekvivalentný aj neekvivalentný

e) financie obyvateľstva – príjmy a fianacie domácností

f) medzinárodné financie – tu patria peňažné operácie, ktoré prebiehajú medzi vnútroštátnymi a zahraničnými ekonomickými subjektami v ZAHRANIČNEJ mene, devízach alebo vo valutách

Financie, finačné toky, peňažné operácie

Pod pojmom finančné prostriedky sa rozumejú nielen čisto peňažné prostriedky, ale aj cenné papiere, šeky, zmenky, obligácie, akcie, atď. Takisto sem môžeme zahrnúť aj pohľadávky najrozličnejších druhov.

Teória financií

V reprodukčnom procese majú financie dve stránky objektívnu a subjektívnu. Financie sú ekonomická kategória , ktorej existencia a pôsobenie v národnom hospodárstve vyplýva z jestvovania ekonomickej kategórie peniaze a tie sa prejavujú dvojako: v podobe peňažnej zásoby a v podobe peňažných operácií. Subjektívna stránka predstavuje finančnú vedu, finančné právo, finančnú kontrolu a finančnú politiku.